ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Τα έντυπα:

  • Δήλωση συμμετοχής,
  • Δήλωση συμμετοχής συνοδού σκάφους και 
  • Υπεύθυνη δήλωση γονέα – κηδεμόνα.

είναι διαθέσιμα στον πίνακα ανακοινώσεων