ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΕ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Τα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους αλλά δεν βλέπουν το όνομα τους στον κατάλογο, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία μέχρι τη Παρασκευή 18.03 για να συμπεριληφθούν στη λίστα Εκλογέων.