ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και την ισχύουσα υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1099/Β/11-3-2022)   και ύστερα από σχετική απόφαση…

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΕ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΕ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Τα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές…